Utbildningsbidrag (2024)

Verksamhetsstöd


Ansökan kräver följande dokument: Kursintyg, Beskrivning av ansökan, Budget, Anbud eller offert, Kommentarer, Faktura

UTBILDNINGSBIDRAG

Syfte
Att ge bidragsberättigade föreningar möjlighet att utbilda ledare samt utveckla föreningen och föreningens verksamhet.

Till utbildning av ledare räknas utbildning av ungdomar och vuxna till ledaruppgifter som till
exempel styrelseledamot, ordförande, kassör och tränare.

Villkor
Föreningen ska ansöka om bidraget innan deltagande i externt arrangerad kurs sker alternativt innan internt arrangerad kurs genomförs.

För externt arrangerad utbildning gäller:
- Att deltagare i utbildning måste vara medlem i föreningen och ha fyllt 13 år.
- Att extern kurs måste vara arrangerad av distrikts- eller riksorganisation och avse styrelseutbildning eller annan ledarutbildning.

För internt arrangerad utbildning gäller:
- Att deltagare i utbildning måste vara medlem i föreningen och ha fyllt 13 år.
- Att föreningen genomför utbildningen i samarbete med distrikts- eller riksorganisation alternativt annan organisation som kultur-, fritids- och tekniknämnden bedömer som likvärdig.
- Att föreningen i god tid före planerad utbildning ska genomföras kontaktar kultur-, fritids- och tekniknämnden föreningsservice för besked om utbildningen är bidragsberättigad. Vid kontakt om förhandsbesked ska föreningen presentera ett tydligt underlag innehållande utbildningens syfte, budget, program och utbildare.

Ansökan
Ansökan görs i kultur-, fritids- och tekniknämnden e-tjänst på Falkenbergs kommuns hemsida.
Vid ansökan om bidrag till externt arrangerad kurs ska ansökan göras före kursen och följande ska bifogas:
- Kursinbjudan i vilken det tydligt framgår vem som arrangerar utbildningen samt kursprogram med datum och kostnad för kursen ska bifogas.
Vid ansökan om bidrag till intern arrangerad utbildning ska ansökan göras minst 14 dagar före utbildningen och
- Detaljerad budget för utbildningen samt kursprogram med timplan som visar vilka utbildarna är på kursen ska bifogas.

Ansökningshandlingar måste vara kompletta och ha inkommit inom rätt tid.

Bidragets utformning och storlek
Bidrag till externt arrangerade utbildningar ges med maximalt 75 % av utbildningsarrangören i förväg annonserad kursavgift per utbildning och deltagare, dock maximalt 1800 kronor per utbildning och deltagare.

Bidrag till internt arrangerad utbildning ges med maximalt 75 % av dokumenterade bidragsgrundande kostnader för hela utbildningen.

Bidrag ges inte för resa och logi.

Utbetalning
Utbetalning sker löpande under året efter att inlämnad redovisning godkänts och beslut fattats om att bevilja utbildningsbidrag. Utbetalning av bidrag görs till bankkonto, bank- eller plusgirokonto som föreningen har redovisat och som är kopplat till föreningen genom föreningens organisationsnummer.

Redovisning
Redovisning av deltagande i externt arrangerad utbildning respektive genomförande av internt arrangerad utbildning ska ske senast 60 dagar efter genomförandet.

Extern utbildning ska redovisas genom:
- Att kopia av personligt kursintyg för varje deltagare som föreningen ansöker om bidrag till
ska lämnas till kultur-, fritids- och tekniknämnden.
- Att bevis på att betalning av kursavgift har gjorts (kan vara utdrag från föreningens bank).

Intern utbildning ska redovisas genom:
- Att resultatrapport på totalt bokförda och betalda kostnader för utbildningen lämnats till kultur-, fritids- och tekniknämnden.

Övrigt
Bidrag utgår inte till deltagande i:
- Yrkesutbildning.
- Kongresser, distrikts- eller förbundsårsmöten, års- eller planeringskonferenser.
- Tävlingar, läger och liknande.
- Utbildning i studiecirkelform.

Ansökan


Inloggning krävs för att söka detta bidrag. Logga in