Bidrag till kulturarrangemang (2025)

Särskilda föreningsbidrag


Ansökan kräver följande dokument: Verksamhetsberättelse, Resultaträkning, Revisionsberättelse, Verksamhetsplan, Kommentarer, Arrangemangsbudget, Årsmötesprotokoll

Bidrag till Kulturarrangemnag

Ansök för varje arrangemang och bifoga/ladda upp en detaljerad budget som styrker
beräknade kostnadern och intäktern.

Syfte
Att stödja bidragsberättigade föreningar att behålla och utveckla ett aktivt och professionellt utbud av kulturarrangemang i Falkenbergs kommun genom att omfattande och kontinuerligt arrangera konserter, teaterföreställningar, filmvisningar, föreläsningar i syfte att behålla och utveckla ett brett kulturutbud som genom konstnärlig kvalitet erbjuder publiken kvalitativa, utmanande, och bildande upplevelser samt bidrar till Falkenbergs attraktion för boende, besökare och näringsliv.

Villkor
Sökande förening ska kunna visa att verksamheten är långsiktig och öppen genom att föreningen genom aktiv marknadsföring och målgruppsbearbetning visar att arrangemangen erbjuds till alla inom Falkenbergs kommun.
Publiken ska bidra till arrangemangets ekonomi genom att betala skälig entréavgift vilken gärna får vara reducerad för personer som är yngre än 21 år.

Kultur-, fritids- och teknikämnden lägger stor vikt vid:
Att det är kulturarrangemang med professionella medverkande.
Att arrangemangen främjar allas möjligheter till kulturupplevelser och bildning.
Att arrangören arbetar aktivt med marknadsföring av arrangemangen.
Arrangörer som vänder sig speciellt till barn och/eller ungdomar.

Ansökan
Ansökan görs i kultur-, fritids- och teknikämndens e-tjänst på Falkenbergs kommuns hemsida. Ansökan ska vara inlämnad senast den 15 oktober året före det år som ansökan avser.

Ansökan ska:
Redovisa föreningens planerade kulturarrangemang till typ (till exempel konserter, teaterföreställningar, filmvisningar, föreläsningar), storlek, ort och lokal för det kalenderår som föreningen ansöker om bidrag till.
Redovisa en budget per kulturarrangemang (en budget för varje planerad konsert, teaterföreställning, filmvisning, föreläsning), med arrangemangets alla inkomster och utgifter upptagna.

Som utgift kan föreningen, utöver direkta utgifter för varje kulturarrangemang, även redovisa övergripande kostnader för till exempel administration, bokning och marknadsföring och fördela dem med lika del på varje planerat kulturarrangemang.
Ansökningshandlingar måste vara kompletta och ha inkommit inom rätt tid.

Bidragets utformning och storlek
Bidrag ges till de enskilda kulturarrangemang som inte finansieras genom arrangemangets intäkter och beräknas då på maximal procentuell andel av arrangemangets underskott.
Bidrag till kulturarrangemang för vuxna (över 20 år) kan ges med maximalt 80 % av budgeterat underskott per arrangemang.
Bidrag till kulturarrangemang för barn och ungdomar (under 20 år) kan ges med maximalt 100 % av budgeterat underskott per arrangemang.

Utbetalning
70 % av beviljat bidrag till samtliga i ansökan angivna kulturarrangemang betalas ut som förskott när föreningen har skickat in sin helårsredovisning för föregående år till bankkonto, bank- eller plusgirokonto som föreningen har redovisat och som är kopplat till föreningen genom föreningens organisationsnummer. Om föreningens helårsredovisning för föregående år visar på mindre redovisat underskott än det utbetalda bidraget föregående år kan detta regleras i utbetalningen av årets första utbetalning.

Det slutliga bidraget (resterande 30 %) betalas ut i september när föreningen skickat in sin delårsredovisning.

För arrangemang med större faktiskt redovisat underskott än det i förskott utbetalade bidraget utbetalas resterande bidrag upp till 100 % i enlighet med gällande regler.
För arrangemang med mindre faktiskt redovisat underskott än det i förskott utbetalade bidraget utbetalas inget ytterligare bidrag. Kultur-, fritids- och tekniknämnden beslutar om och i så fall hur återbetalning ska ske.


Redovisning
Bidragsmottagande förening ska till kultur-, fritids- och teknikämnden halvårsvis lämna detaljerad redovisning över vilka arrangemang som genomförts, plats för arrangemanget, biljettpriser, marknadsföringsinsatser, total publik och andel publik under 21 år och komplett bruttoredovisad ekonomisk resultatrapport (inkomster och utgifter och resultat) per arrangemang.

Övrigt
Bidrag till kulturarrangemang beviljas inte till politisk eller religiös verksamhet eller verksamhet där intäkterna är avsedda för välgörenhet eller verksamheten drivs i vinstsyfte.

Ansökan


Inloggning krävs för att söka detta bidrag. Logga in