Bidrag till hembygdsföreningar (2024)

Särskilda föreningsbidrag


Ansökan kräver följande dokument: Kommentarer

Bidrag till hembygdsföreningar

Ansökan ska göras senast den 1 april.

Syfte

Att stödja bidragsberättigade föreningar, verksamma inom kulturarvsområdet, att genom
arrangemang och övrig publik verksamhet tillgängliggöra värdefulla kulturmiljöer.

Villkor

Bidraget kan sökas för:
Arrangemang och övrig verksamhet (exempelvis utställningar) som är öppna för allmänheten. Verksamhet som skapar möten mellan fler generationer och/eller som är resultat av samverkan mellan föreningar prioriteras.
Bidraget kan ej användas för inköp av inventarier.

Ansökan

Ansökan ska göras senast den 1april innevarande år.
Ansökan görs i kultur-, fritids- och tekniknämndens e-tjänst på Falkenbergs kommuns hemsida.
Ansökningshandlingar måste vara kompletta och ha inkommit inom rätt tid.
Föreningen ska vara klar med omregistreringen av sina föreningsuppgifter och dessa ska vara
godkända innan ansökan kan göras.

Bidragets storlek och utbetalning
Storlek och utbetalning av bidrag till hembygdsföreningar bestäms av kultur-, fritids- och teknik-nämnden baserat på bedömning av verksamhetens kvalité och möjligheter enligt vad som anges under rubriken villkor.

Ansökan


Inloggning krävs för att söka detta bidrag. Logga in