Bidrag till Studieförbund (2025)

Särskilda föreningsbidrag


Bidrag till Studieförbund

OBS! Ansökan görs i förskott, senast 1 oktober, innan året bidraget avser.

Kultur- och fritidsnämnden i Falkenberg räknar under rubriken studieförbund in både de av Folkbildningsrådet godkända studieförbunden och SISU idrottsutbildarna som av regeringen i regleringsbrev är godkänt för bidrag till sin verksamhet.

Syfte
Kultur- och fritidsnämnden vill genom bidragen till studieförbundens och SISUs lokala verksamhet i Falkenbergs kommun främja och fördjupa ett demokratiskt och deltagande samhällsliv. Syftet med bidraget är att:
Stimulera och stödja ett fritt och folkligt förankrat bildnings- och kulturarbete.
Utjämna utbildningsklyftor och höja bildningsnivån genom att skapa möjligheter för ett fritt och frivilligt kunskapssökande i samverkan med andra.
Stärka människors möjligheter att påverka och förändra sina egna livsvillkor och samhällets utveckling.
Särskilt prioritera verksamhet som anordnas för socialt och kulturellt eftersatta grupper.

Villkor
För att få bidrag från kultur-, fritid- och tekniknämnden ska studieförbunden och SISU:
- Vara godkända studieförbunden av Folkbildningsrådet och SISU idrottsutbildarna som av regeringen i regleringsbrev är godkänt för bidrag till sin verksamhet.
- En gång per år till kultur-, fritid- och tekniknämnden lämna de handlingar som nämnden kräver.
- Varje år ansöka om bidrag för verksamheten i Falkenbergs kommun via e-tjänst.
- Delta i dialogmöten om verksamhet, utbyte av synpunkter och utvecklingsperspektiv inom kulturområdet som kultur-, fritid- och tekniknämnden kallar till.


Ansökan
Ansökan som ska göras inför varje nytt verksamhetsår ska vara kultur- och fritidsnämnden tillhanda senast 1 oktober året innan det år som ansökan om bidrag avser.
Ansökningshandlingar måste vara kompletta och ha inkommit inom rätt tid för att behandlas av kultur- och fritidsnämnden.

Bidragets utformning och storlek
Kultur- och fritidsnämnden fastställer varje år den totala summan för bidrag till studieförbunden respektive SISU Idrottsutbildarna. Bidrag fördelas därefter inom fastställd ram enligt nedan.

Bidrag till studieförbunden utgår endast till verksamhet som bedrivs i Falkenbergs kommun och som för studieförbundens del är bidragsberättigad enligt Folkbildningsrådets vid varje tillfälle fastställda normer för bidragsfördelning.
Bidrag till studieförbunden utgår från de beräkningar som görs baserat på de tre föregående årens verksamhet fördelat på organisationsbidrag, tillgänglighetsbidrag, verksamhetsbidrag studiecirklar, verksamhetsbidrag folkbildningsverksamhet och verksamhetsbidrag kulturprogram.

Bidrag till SISU idrottsutbildarna utgår endast till verksamhet som bedrivs i Falkenbergs kommun och som för SISU idrottsutbildarna är bidragsberättigade enligt regeringens regleringsbrev för motsvarande bidrag SISU idrottsutbildarna.
Bidrag till SISU idrottsutbildarna utgår med det belopp som kultur- och fritidsnämnden fastställer.

Utbetalning
Bidraget betalas ut senast den 15 februari till bankkonto, bank- eller plusgirokonto som föreningen har redovisat och som är kopplat till föreningen genom föreningens organisationsnummer.

Övrigt
Bidraget till studieförbunden handläggs i samarbete med Hallands bildningsförbund.

Ansökan


Inloggning krävs för att söka detta bidrag. Logga in