Bidrag till kulturutuövande (2025)

Särskilda föreningsbidrag


Ansökan kräver följande dokument: Verksamhetsberättelse, Resultaträkning, Revisionsberättelse, Budget, Kommentarer, Årsmötesprotokoll

Bidrag till Kulturutövande

Ange summa för ansökan och fyll i fälten med efterfrågande uppgifter. Bifoga/ladda upp årshandlingar för senaste verksamhetsår (om de inte redan är uppladdade).

Syfte
Att kunna stödja bidragsberättigade föreningar, verksamma både på professionell och amatörkul-turell nivå, att driva såväl som etablera konstnärlig och kulturell verksamhet i Falkenbergs kommun för att bredda kommunens attraktion och livsstilskvalité genom ett utbud av möjligheter för konstnärligt och kulturellt utövande.

Villkor
Professionell kultur och amatörkulturverksamhet ska bedömas enligt sina respektive villkor. Det innebär att det konstnärliga värdet är viktigast för professionell kultur och delaktighet för amatörkultur.

Kultur-, fritids- och teknikämnden bedömer ansökningar om kulturutövande utifrån:
Tillför långsiktigt värde för Falkenbergs kommun genom verksamheten och/eller regionalt, nationellt och internationellt perspektiv.
Kreativitet och originalitet i verksamheten.
Belysning av historiska och samtida frågor i ett konstnärligt perspektiv.
Erbjudande om deltagande och delaktighet.
Geografisk lokalisering i kommunen.

Ansökan
Ansökan ska göras senast den 15 oktober året före det år som ansökan avser.
Ansökan görs i kultur-, fritids- och teknikämnden e-tjänst på Falkenbergs kommuns hemsida genom fördjupad presentation av organisation, verksamhet och mål. Speciellt ska ansökan beskriva de värden och den verksamhet som den kulturutövande verksamheten tillför Falkenbergs kommun.

Ansökningshandlingar måste vara kompletta och ha inkommit inom rätt tid.

Bidragets utformning och storlek
Omfattning och storlek på projektbidrag bestäms av kultur-, fritids- och teknikämnden baserat på bedömning av verksamhetens kvalité och möjligheter enligt vad som anges under rubriken Villkor.

Utbetalning
Bidraget betalas ut i till bankkonto, bank- eller plusgirokonto som föreningen har redovisat och som är kopplat till föreningen genom föreningens organisationsnummer.

Ansökan


Inloggning krävs för att söka detta bidrag. Logga in