Bidrag till samlingslokal (2024)

Särskilda föreningsbidrag


Ansökan kräver följande dokument: Verksamhetsberättelse, Resultaträkning, Revisionsberättelse, Kommentarer, Årsmötesprotokoll, Balansräkning

Bidrag till Samlingslokal

Ansökan ska göras senast 31 maj.

Programmet kan inte visa det preliminära bidragsbeloppet när ni är inne och gör ansökan. Ni är välkomna att kontakta förening- och bidragsservice för uppgift.
bidrag@falkenberg.se

Syfte
Syfte med bidraget är att stödja lokala mötesplatser för kommuninvånarna i hela kommunen som skapar möjligheter för demokrati och samhällsutveckling samt därigenom värna mötesfriheten.

Med samlingslokal avses lokal som drivs av ideell förening och hålls öppna och tillgängliga för föreningars och privatpersoners för verksamheter som möten, sammankomster, studier, kultur- och fritidsaktiviteter, fester och liknande. De föreningsdrivna samlingslokalerna, t. ex. bygdegårdar, folkets hus och samhällsföreningslokaler, utgör viktiga offentliga mötesplatser både på landsbygden och i städer.

Villkor allmänna
Bidrag ges till förening som driver och utvecklar lokala samlingslokaler och som har till huvud-uppgift att hyra ut samlingslokalen till föreningar och privatpersoner och deras möten, verksam-heter och fester.
Ny samlingslokal och utökning av befintlig samlingslokal som föreningen avser att skaffa/bygga eller hyra ska i förväg godkännas av kultur- och fritidsnämnden som bidragsgrundande innan bidrag kan sökas eller utgå.

Förändring av samlingslokal ska meddelas kultur-, fritids- och teknikämnden omgående och i förväg för kultur-, fritids- och teknikämndens godkännande.

Villkor bidragsgrundande kostnader
Bidrag kan endast beviljas för samlingslokal belägen inom Falkenbergs kommun. Vilka lokaler och ytor som är bidragsgrundande fastställs av kultur- och fritidsnämnden från fall till fall efter utredning.
Följande kostnader är bidragsgrundande:
Varm-/kallhyra
Arrende
Värme och el
Vatten och avlopp
Sotning
Sophämtning
Fastighetsförsäkring
Bredband

Utöver ovanstående bidragsgrundande kostnader tillkommer som bidragsgrundande kostnader:
Av kultur-, fritids- och teknikämnden specificerade och godkända kostnader för skötsel och löpande underhåll.

Ansökan
Ansökan, som görs i kultur-, fritids- och teknikämndens e-tjänst på Falkenbergs kommuns hemsida, ska göras senast 31 maj. Ansökan bygger på bidragsgrundande kostnader under räkenskapsåret före ansökan och redovisade aktiviteter för de två senaste perioderna.
Ansökningshandlingar måste vara kompletta och ha inkommit inom rätt tid.

Bidragets utformning och storlek
De bidragsgrundande kostnaderna minskas med hyresintäkten föreningen får från fasta hyresgäster föreningen har i sina lokaler. Som fast hyresgäst räknar kultur-, fritids- och teknikämnden hyresgäst som själv stadigvarande disponerar egen lokalyta.

Kostnader som överstiger ett halvt prisbasbelopp (innevarande år, 23 650 kr 2020) räknas som en investering och är därför inte en bidragsgrundande kostnad.

Bidrag ges med max 60 % av underlaget som är bidragsgrundande kostnader minskade med even-tuella hyresintäkter från fasta hyresgäster.

Maxbelopp för bidrag till samlingslokal är 70 000 per år.

Utbetalning
Bidraget betalas ut till bankkonto, bank- eller plusgirokonto som föreningen har redovisat och som är kopplat till föreningen genom föreningens organisationsnummer.

Ansökan


Inloggning krävs för att söka detta bidrag. Logga in