Lokal-och anläggningsbidrag skytteföreni (2024)

Verksamhetsstöd


Ansökan kräver följande dokument: Verksamhetsberättelse, Resultaträkning, Revisionsberättelse, Kommentarer, Årsmötesprotokoll, Faktura, Balansräkning

Lokal- och anläggningsbidrag Skytte/Bågskytteföreningar

Ansökan ska göras senast två (2) månader efter årsmöte, annars betalas endast 75 % av bidraget ut. Efter fyra (4) månader utgår inget bidrag. Ansökan måste dock göras senast 15
december för innevarande bidragsår. Ansökan bygger på bidragsgrundande kostnader under
räkenskapsåret före ansökan och redovisade aktiviteter för de två senaste perioderna.


Programmet kan inte visa det preliminära bidragsbeloppet när ni är inne och gör ansökan. Ni är välkomna att kontakta förening- och bidragsservice för uppgift.
bidrag@falkenberg.se

Kostnader för personal, förbrukningsvaror, utlandsvistelse och komplementträning (ex gym och crossfit) är inte bidragsgrundande.

Redovisade (till KFT) och utbetalda aktiviteter via Lokalt aktivitetsstöd föregående år, hämtas automatiskt upp till ansökan och är grund för vilken nivå av lokalbidrag föreningen hamnar på.

Syfte
Att möjliggöra för bidragsberättigad förening att i vissa fall bedriva verksamhet i verksamhetsanpassade lokaler som av kultur-, fritids- och tekniknämnden bedöms som viktiga.

Att så långt som möjligt garantera god tillgång på ändamålsenliga lokaler och anläggningar inom Falkenbergs kommun.

Med lokal avses lokal som långsiktigt möjliggör och genererar kulturverksamhet, idrottsaktiviteter eller spontanidrott och är till för skapande, lek, träning eller tävling.

Med anläggning menas aktivitetsytor med idrotts- eller kulturmiljö. Den ska ge planerade eller spontana lek-, skapande-, tränings- eller tävlingsaktiviteter av bestående karaktär inom idrott eller kultur.

Villkor allmänna
Lokalbidrag beviljas endast till lokaler/anläggningar som bedömts som lämpliga för föreningens verksamhet och som i förväg godkänts av kultur-, fritids- och tekniknämnden. Grundprincipen är att så långt som möjligt utnyttja kommunens befintliga och gemensamma lokaler/anläggningar.

Lokalbidrag kan också vara avtalsreglerat.

Bidrag ges till lokaler/anläggningar som används för kontinuerligt bruk oavsett om föreningen äger eller hyr lokalen eller anläggningen.

Samordning av lokal/anläggning ska i största möjliga mån ske med annan/andra föreningar.

Lokalbidrag kan inte sökas för sådana lokaler som redan subventioneras av kommunen och som finns upptagna i Priser och avgifter eller för andra lokaler/anläggningar där annat kommunalt bidrag utgår.

Ny lokal/anläggning och utökning av befintlig lokal/anläggning som föreningen avser att införskaffa eller hyra ska i förväg godkännas av kultur-, fritids- och tekniknämnden som bidragsgrundande innan bidrag kan sökas eller utgå.

Förändring av lokal- eller anläggningsförhållanden ska meddelas kultur-, fritids- och tekniknämnden omgående för godkännande.

Villkor bidragsgrundande kostnader
Vilka lokaler/anläggningar och ytor som är bidragsgrundande fastställs av kultur-, fritids- och tekniknämnden från fall till fall efter utredning.

Följande kostnader är bidragsgrundande:
- Varm-/kallhyra (fakturaunderlag krävs)
- Arrende
- Värme och el
- Vatten och avlopp
- Sotning
- Sophämtning
- Fastighetsförsäkring
- Bredband
Utöver ovanstående bidragsgrundande kostnader tillkommer som bidragsgrundande kostnader:
- Av kultur-, fritids- och tekniknämnden specificerade och godkända kostnader för skötsel och löpande underhåll relaterade till varje enskild lokal/anläggning.

Förbrukningsvaror är inte godkända bidragsgrundande kostnader.

Ansökan
Ansökan, som görs i kultur-, fritids- och tekniknämnden e-tjänst på Falkenbergs kommuns hemsida,ska göras senast två (2) månader efter årsmöte, annars betalas endast 75 % av bidraget ut. Efter fyra (4) månader utgår inget bidrag. Ansökan måste dock göras senast 15
december för innevarande bidragsår. Ansökan bygger på bidragsgrundande kostnader under
räkenskapsåret före ansökan och redovisade aktiviteter för de två senaste perioderna.
.

Ansökningshandlingar måste vara kompletta och ha inkommit inom rätt tid.

Bidragets utformning och storlek

Vid uthyrning av lokal/anläggning dras 50 % av hyresintäkten som överstiger 50 000 kr bort från driftskostnaderna som utgör bidragsunderlaget.

Hyr föreningen ut lokalen till annan bidragsberättigad förening kan denna förening söka lokalbidrag för sin hyreskostnad i enlighet med dessa bidragsbestämmelser.

Bidrag beräknas i proportion till antal redovisade bidragsberättigade lokala aktiviteter där antalet aktiviteter utgör gränser enligt tabellen nedan.


Nivå 1:
Minst 20 redovisade aktiviteter 7- 20 år och max 200, ger max 60 % av bidragsgrundande kostnader och max 80 000 kr

Nivå 2:
Minst 201 redovisade aktiviteter 7- 20 år och max 500, ger max 70 % av bidragsgrundande kostnader och max 120 000 kr

Nivå 3 Minst 501 redovisade aktiviteter 7- 20 år och uppåt, ger max 80 % av bidragsgrundande kostnader och max 160 000 kr

Utbetalning
Bidraget betalas ut till bankkonto, bank- eller plusgirokonto som föreningen har redovisat och som är kopplat till föreningen genom föreningens organisationsnummer.

När en förening ansöker om lokal- och anläggningsbidrag första gången kan handläggningstiden bli längre och utbetalning av eventuellt beviljat bidrag ske senare.

Övrigt
Lokal- och anläggningsbidrag ges inte till:
- Del av lokal/anläggning som används för kommersiell verksamhet t ex om förening hyr ut till näringsidkare (restaurang, butik eller annat)
- Enstaka tillfällen som inte är en förutsättning för föreningens ordinarie barn- och ungdomsverksamhet.
- Tävlingar, fester eller andra arrangemang där entré eller andra avgifter betalas.
- Bingo eller andra verksamheter som syftar till att få ett ekonomiskt överskott.
- Olika former av boende vid läger/tävling.
- Deltagaravgifter, hyror vid till exempel träningsinstitut, gym, målvaktsträning, bad, bowling.

Ansökan


Inloggning krävs för att söka detta bidrag. Logga in