Medlemsbidrag (2024)

Grundstöd


Ansökan kräver följande dokument: Verksamhetsberättelse, Resultaträkning, Revisionsberättelse, Årsmötesprotokoll, Balansräkning

Medlemsbidrag

Ansökan ska göras senast två (2) månader efter årsmöte, annars betalas endast 75 % av
bidraget ut. Efter fyra (4) månader utgår inget bidrag. Ansökan måste dock göras senast 15 december för innevarande bidragsår.


Syfte
Att ge bidragsberättigade föreningar ett grundläggande stöd, för att de engagerar 7-20 åringar som medlemmar och ledare. Förening får själv bestämma till vad och hur man vill använda bidraget.

Att stimulera de bidragsberättigade föreningarna att aktivt söka upp 7-20 åringar och erbjuda dem medlemskap och engagemang i föreningens verksamhet.

Villkor
Bidraget kan sökas en gång per år och för att kunna ansöka om bidraget ska:
- Föreningen ha avslutat sitt verksamhetsår, upprättat bokslut och verksamhetsberättelse samt haft föreningens första årsmöte.
- Föreningen ha gjort den årliga omregistreringen i enlighet med dessa bidragsbestämmelser
och fått den godkänd.
- Föreningen kunna redovisa totalt antal medlemmar per sista dagen i senast avslutat verksamhetsår samt särredovisa antal medlemmar som fyllt 7 men inte 21 år.

Ansökan
Ansökan görs i kultur-, fritids- och tekniknämnden e-tjänst på Falkenbergs kommuns hemsida.
Ansökan ska göras senast två (2) månader efter årsmöte, annars betalas endast 75 % av bi-draget ut. Efter fyra (4) månader utgår inget bidrag. Ansökan måste dock göras senast 15 december för innevarande bidragsår.

Ansökningshandlingar måste vara kompletta och ha inkommit inom rätt tid för att behandlas av kultur-, fritids- och tekniknämnden..

Bidragets utformning och storlek
Bidraget utgår med 50 kronor per bidragsberättigad medlem och år.

Utbetalning
Bidraget betalas ut till bankkonto, bank- eller plusgirokonto som föreningen har redovisat och som är kopplat till föreningen genom föreningens organisationsnummer.

Ansökan


Inloggning krävs för att söka detta bidrag. Logga in