Lokalt aktivitetsbidrag (2024)

Verksamhetsstöd


Ansökan kräver följande dokument: Kommentarer

Lokalt aktivitetsbidrag

Obs! Söks via Aktivitetskort på nätet (APN)

Redovisas och söks 2 gånger per år:
- 1 januari till 30 juni med sista ansökningsdatum den 25 augusti samma år.
- 1 juli till 31 december med sista ansökningsdatum den 25 februari året efter.

Syfte
Att stödja bidragsberättigade föreningars barn- och ungdomsverksamhet samt verksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Villkor
Bidraget kan sökas till gruppaktiviteter där:
- En sammankomst ska pågå i minst 45 minuter.
- Gruppen ska ledas av minst en ledare som är utsedd av föreningen.
- Det ingår minst tre (3) bidragsberättigade medlemmar i föreningen som ska ha fyllt 7 år men inte 21 år. För medlemmar med funktionsnedsättning tillämpas ingen övre åldersgräns.
- Max 20 deltagare per ledare men inget övre tak på antal deltagare i gruppen.
- Ledaren ska ha fyllt 13 år och vara medlem i föreningen.
- Ledaren inte är ansvarig för flera gruppaktiviteter samtidigt.
Undantag från kravet på att deltagare i aktivitet ska vara medlem i föreningen ges för att föreningen i begränsad omfattning ska kunna genomföra aktivitet i rekryteringssyfte (prova på).

Om en deltagare registreras i fler än en sammankomst vid samma tillfälle utgår inte bidrag för någon av sammankomsterna till någon förening.

Ansökan
Ansökan om lokalt aktivitetsbidrag ska göras digitalt i systemet APN (Aktivitetsstöd På Nätet).

Varje kalenderår är indelat i de två redovisningsperioderna:
- 1 januari till 30 juni med sista ansökningsdatum den 25 augusti samma år.
- 1 juli till 31 december med sista ansökningsdatum den 25 februari året efter.

Förening som vill söka lokalt aktivitetsstöd är skyldig att:
- Löpande upprätta redovisning av föreningens gruppaktiviteter med uppgift om föreningens namn, aktivitet, plats, datum och tid samt deltagarnas och ledarnas namn, personnummer, kön, eventuell funktionsnedsättning och närvaro.

Redovisningarna ska undertecknas/signeras digitalt av ansvarig ledare.
Ansökningshandlingar måste vara kompletta och ha inkommit inom rätt tid för att behandlas av kultur- och fritidsnämnden.

Bidragets utformning och storlek
Bidraget ges:
- Med 5 kronor per deltagare som fyllt 7 men inte 21 år och ledarledd aktivitet per dag och förening.
- Med 10 kronor per deltagare med funktionsnedsättning som fyllt 7 år och ledarledd aktivitet per dag och förening.

Utbetalning
Utbetalning av lokalt aktivitetsbidrag görs två gånger per år i mars och september till bankkonto, bank- eller plusgirokonto som föreningen har redovisat och som är kopplat till föreningen genom föreningens organisationsnummer.

Övrigt
Kultur-, fritids- och tekniknämnden kan acceptera att föreningen använder annat digitalt system för redovisning av lokalt aktivitetsstöd om systemet klarar av att på ett säkert och funktionellt sätt exportera redovisade uppgifter till APN, det system somkultur-, fritids- och tekniknämnden använder.

Innan föreningen väljer att redovisa lokalt aktivitetsstöd i annat digitalt system ska föreningen säkerställa möjligheten att kunna söka och få lokalt aktivitetsstöd.

Ansökan


Inloggning krävs för att söka detta bidrag. Logga in