Räntebidrag (2024)

Verksamhetsstöd


Ansökan kräver följande dokument: Kommentarer, Faktura

Räntebidrag (Föreningslån)

Falkenbergs kommun erbjuder restriktivt möjligheten för ideella bidragsberättigade föreningar att ansöka om lån till byggnation, utveckling, reparation av föreningsdriven lokal, anläggning.

Beviljade lån återbetalas genom amortering enligt plan. Vid fakturering av amortering debiterar Falkenbergs kommun också vid varje tillfälle gällande ränta för lånet.

Syfte
Att stödja förening som beviljats föreningslån att betala den finansiella kostnaden för lånet.

Bidragets utformning och storlek
Bidraget utgår med faktisk från Falkenbergs kommun debiterad räntekostnad.

Beslut om räntebidrag gäller för hela perioden (vanligtvis många år) som föreningen betalar tillbaks lånet.

Ansökan om räntebidrag
Ansökan om själva räntebidraget görs i kultur-, fritids- och tekniknämnden e-tjänst på Falkenbergs kommuns hemsida.

Underlag för utbetalning av räntebidraget är kopia av Falkenbergs kommuns faktura på avbetalning (amortering) och låneränta. Ansökan görs efter varje amortering, fyra gånger årligen. Dock senast 15 december för innevarande år.

Utbetalning
Bidraget betalas ut till bankkonto, bank- eller plusgirokonto som föreningen har redovisat och som är kopplat till föreningen genom föreningens organisationsnummer.

Villkor föreningslån
Förening som vill ansöka om kommunalt föreningslån ska vara godkänd som bidragsberättigad förening av kultur-, fritids- och tekniknämnden.
Föreningslån ska betalas tillbaks enligt plan. Amortering och ränta faktureras av kommunen till föreningen varför föreningen måste bedömas ha egen ekonomisk kraft att betala tillbaks det lån föreningen ansöker om.

Ansökan om föreningslån
Ansökan om föreningslån ska skickas till Falkenbergs kommun (kommunfullmäktige) eller kultur-, fritids- och tekniknämnden. Kultur-, fritids- och tekniknämnden handlägger ansökan och lämnar förslag till kommunfullmäktige om beviljande eller avslag på ansökan. Beslut tas av kommunfullmäktige i november under budgetpunkten och gäller från nästkommande år.

Ansökan ska innehålla en projektbeskrivning och budget.

Ansökningshandlingar måste vara kompletta och ha inkommit senast 1 april för beslut i november samma år.

Ansökan


Inloggning krävs för att söka detta bidrag. Logga in