Investeringsbidrag (2025)

Verksamhetsstöd


Ansökan kräver följande dokument: Beskrivning av ansökan, Anbud eller offert, Protokollsutdrag, Kommentarer

Investeringsbidrag

Sista ansökningsdag: 1 oktober året innan investeringen planeras att genomföras

Ansökan måste omfatta investering som inte har påbörjats och inte kommer att påbörjas innan kultur-, fritids- och teknikämnden behandlar ansökan.

Bidrag beviljas inte för eget arbete

Syfte
Att ge bidragsberättigade föreningar möjlighet:
- Att bevara befintlig lokal, anläggning i gott skick.
- Att genomföra mindre om- och tillbyggnad för att öka användande i barn- och ungdomsverksamhet.
- Att utveckla barn- och ungdomsverksamhet.
- Att genomföra tillgänglighetsanpassning av lokaler.
- Att genomföra åtgärder som är gynnsamma ur miljöhänsyn och/eller är energisparåtgärder.

Villkor
Ansökan måste omfatta investering som inte påbörjats vid ansökningstillfället till kultur- fritids- och tekniknämnden. Om investeringen påbörjas innan nämnden fattar beslut, är föreningen medveten om att ansökan kan avslås, varav föreningen måste kunna bära kostnaden på egen hand

Investering definieras som en anskaffning av eller åtgärd av en materiell anläggningstillgång eller liknande med en varaktighet i tid om minst tre år som innebär en väsentlig kostnad.

Den bidragsgrundande kostnaden för investeringen måste vara minst ett halvt prisbasbelopp (innevarande år) och får vara högst 800 000 kronor.

Ansökan
Ansökan, som görs i kultur-, fritids- och teknikämnden e-tjänst på Falkenbergs kommuns hemsida ska göras senast den 1 oktober året innan investeringen planeras genomföras.

I ansökan ska föreningen:
- Redovisa samtliga kostnader som ingår i investeringens kostnadsunderlag. Kostnadsunderlag är offerter samt egna kalkyler.
- Redovisa samt samtliga bidrag föreningen sökt, planerar att söka från andra organisationer som drivs av skattemedel som till exempel Boverket och Riksidrottsförbundet
- En ansökan får inte omfatta fler än en investering. Om samma förening vill ansöka om flera investeringsbidrag ska dessa ansökas om i separata ansökningar

Kultur-, fritids- och teknikämnden kan innan ansökan behandlas med egen expert på plats göra egen besiktning av lokal, anläggning för på så sätt få en neutral rapport över investeringen som ansökan avser.

Ansökningshandlingar måste vara kompletta och ha inkommit inom rätt tid.

Bidragets utformning och storlek
Investeringsbidrag beviljas med max 80 % av för investeringen i ansökan redovisad totalkostnad minskad med eventuella andra bidrag från skattefinansierad organisation.

Vid handläggning av ansökningar utgår kultur-, fritids- och teknikämnden från följande prioritetsordning:
- Ansökan som avser bevarande av befintliga anläggningar i gott skick.
- Ansökan avseende mindre om- och tillbyggnad av lokal/anläggning för att öka användande i barn- och ungdomsverksamhet.
- Ansökan som avser utveckling av barn- och ungdomsverksamhet.
- Ansökan som avser genomförande av tillgänglighetsanpassning.
- Ansökan som avser åtgärder som är gynnsamma ur miljöhänsyn och/eller är energisparåtgärder.

Utbetalning
Bidraget kan betalas ut efter genomförd och redovisad investering eller löpande under perioden baserat på delredovisning av genomfört arbete och tagna kostnader.

Bidraget betalas ut till bankkonto, bank- eller plusgirokonto som föreningen har redovisat och som är kopplat till föreningen genom föreningens organisationsnummer.

Redovisning
Ekonomisk slutredovisning av kostnader och intäkter för projektet och användning av godkänt bidrag ska göras senast 30 november två (2) år efter beviljandet till kultur- och fritidsnämnden.

Övrigt
Arbetskostnad är endast bidragsgrundande vid underhållsåtgärder som kräver särskild behörighet.

Beviljat bidrag som inte tagits i anspråk av den sökande föreningen inom två (2) år efter kultur-, fritids- och teknikämndens beslut om investeringsbidrag återgår automatiskt till kultur-, fritids- och teknikämnden.


Bidrag beviljas inte för eget arbete.

Ansökan


Inloggning krävs för att söka detta bidrag. Logga in